Shahrokh Nabavi

سپرا ،شرکت سرمایه گذاری.

فعالیت این شرکت همگام با رشد صنعت لیزینگ ودرخواست متقاضیان جهت خرید وفروش اعتباری ومشارکتی آغاز شد وموسسین این شرکت را بر ان داشت تا اقدام به ثبت رسمی شرکت با نام شرکت سرمایه گذاری پویا راهیاب سپاهان (سپرا)نماینده وحوزه فعالیت خود در زمینه های سرمایه گذاری ،تامین اعتبارات ومشارکت در بخشهای مختلف گسترش دهد.

دیدگاه های سپرا

فروش اعتباری کالا
Two line description about title, Like this sample.
جذب سرمایه و سرمایه داری
Two line description about title, Like this sample.
مشارکت و سرمایه گذاری
Two line description about title, Like this sample.

آخرین اخبار